Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania produktu leczniczego: Dezamigren, 12,5 mg, tabletki powlekane (almotryptan)

tryptan

Informacja dla farmaceutów

W trosce o bezpieczne stosowanie produktu leczniczego Dezamigren, wydawanego bez recepty w doraźnym leczeniu bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury, Podmiot Odpowiedzialny wprowadza następujące materiały edukacyjne zawierające istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego:

 • Test diagnostyczny (Kwestionariusz) dla pacjenta służący do samodzielnej diagnostyki przed zastosowaniem leku Dezamigren, zawierający narzędzie diagnostyczne w postaci ankiety oraz dzienniczek migrenowy – dołączony do opakowania,
 • Niniejszy Informator dla farmaceuty.

Materiał edukacyjny dla farmaceuty oraz Test diagnostyczny można pobrać w zakładce „DLA FARMACEUTY” na stronie internetowej www.dezamigren.pl.

Pacjent może również znaleźć Test diagnostyczny i go wypełnić w zakładce „DLA PACJENTA” na stronie www.dezamigren.pl.

Niniejszy materiał edukacyjny dla farmaceutów zawiera informacje, które mają na celu zminimalizować ryzyko związane ze statusem leku bez recepty przy występowaniu przeciwwskazań (choroba niedokrwienna serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze, przebyte zdarzenie naczyniowo-mózgowe (CVA) lub przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA), choroba naczyń obwodowych, ciężkie zaburzenia czynności wątroby) lub ciężkich zaburzeń czynności nerek oraz zapewnić bezpieczną farmakoterapię produktem leczniczym Dezamigren, zawierającym jako substancję czynną almotryptan w dawce 12,5 mg, wydawanym bez recepty w celu doraźnego leczenia bólu głowy w ostrych napadach migreny.

I. Migrena oraz Dezamigren

Migrena objawia się umiarkowanym lub silnym bólem głowy. Ból obejmuje jedną stronę głowy, jest pulsujący i nasila się przy aktywności fizycznej. Bólowi towarzyszy co najmniej jeden z następujących objawów: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięki lub zapachy. Ból głowy mogą czasami poprzedzać pewne objawy, takie jak krótkotrwałe pogorszenie nastroju, zdenerwowanie, niepokój lub brak apetytu.

U niektórych osób (10-20%) na krótko przed wystąpieniem bólu głowy może pojawić się tzw. aura (przemijające zaburzenia widzenia z wrażeniem błysków świetlnych, migocących mroczków lub linii świetlnych).

Dezamigren zawiera 12,5 mg substancji czynnej almotryptan, selektywnego agonisty receptorów serotoninowych 5‑HT1B i 5‑HT1D. Receptory te pośredniczą w skurczu pewnych naczyń czaszkowych, co wykazano w badaniach na wyizolowanych preparatach tkanek człowieka. Almotryptan działa także na układ trójdzielno‑naczyniowy, hamując ucieczkę białek osocza poza naczynia opony twardej po stymulacji zwoju trójdzielnego, co stanowi cechę zapalenia neuronów, które, jak się wydaje, jest związane z patofizjologią migreny.

II. Kto może stosować produkt leczniczy Dezamigren

Dezamigren powinien być stosowany u osób dorosłych, u których występują ostre napady migreny, z aurą lub bez aury.

Nie wolno stosować produktu Dezamigren u osób:

 • z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak:
  • choroba niedokrwienna serca (zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udokumentowane nieme niedokrwienie, dusznica Prinzmetala) lub
  • ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze;
 • po przebyciu zdarzenia naczyniowo-mózgowego (CVA) lub przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA);
 • z chorobą naczyń obwodowych.

Ponadto, przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy (w tym metysergidem) i innymi agonistami receptorów 5‑HT1B/1D, a także u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Szczegółowe przeciwwskazania do stosowania leku zamieszczono w Charakterystyce produktu leczniczego.

Przed zastosowaniem leku, w celu oceny możliwości stosowania, należy skorzystać z kwestionariusza oraz dzienniczka migrenowego dla pacjenta (punkt III oraz VII).

III. Test diagnostyczny oraz dzienniczek migrenowy dla pacjenta

Do każdego opakowania produktu leczniczego Dezamigren dołączony jest Test diagnostyczny (kwestionariusz) dla pacjenta i dzienniczek migrenowy. Test diagnostyczny i dzienniczek zostały zaprojektowane jako integralna część ulotki. Pamiętaj, żeby zalecić pacjentowi wypełnienie testu przed przyjęciem leku. Celem stosowania testu jest samodzielna ocena możliwości bezpiecznego stosowania leku przez pacjenta bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku jeśli pacjent zwróci się do farmaceuty z pytaniem/ami odnośnie już wypełnionej ankiety, prosimy o udzielenie mu pomocy w celu odpowiedzi na pytanie, czy może stosować produkt leczniczy.

Zaleć pacjentowi skorzystanie z dzienniczka migrenowego, w którym pacjent może odnotować m.in. datę napadu migreny, czas trwania czy nasilenie bólu.

IV. Inne ważne informacje

Wydając produkt leczniczy Dezamigren należy zalecić pacjentowi wypełnienie Testu diagnostycznego. Test diagnostyczny znajduje się również na końcu tej Informacji.

Następnie należy zalecić pacjentowi przeczytanie ulotki dołączonej do opakowania produktu leczniczego Dezamigren.

Farmaceuta, który wydaje lek Dezamigren, powinien odpowiednio poinstruować pacjenta w zakresie poprawnego stosowania tego leku. Dezamigren należy stosować wyłącznie w celu leczenia występującego bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury, a nie w celu zapobiegania napadom migreny lub bólów głowy.

Lek może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano migrenę.

Leku nie należy stosować w leczeniu migreny podstawnej (występuje podwójne widzenie, zaburzenia mowy i ruchu, obniżony poziom świadomości), hemiplegicznej (występuje jednostronne osłabienie mięśni), oftalmoplegicznej (występuje osłabienie mięśni sterujących ruchem gałek ocznych).

Zalecana dawka leku to 12,5 mg, którą należy przyjąć najwcześniej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny.

Nie należy przyjmować więcej niż jednej tabletki podczas tego samego napadu.

Jeśli u pacjenta wystąpi kolejny napad migreny w ciągu 24 godzin, można przyjąć drugą tabletkę w dawce 12,5 mg pod warunkiem zachowania przynajmniej 2‑godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej tabletki. Jeżeli pacjent w ciągu ostatnich 24 godzin przyjął inny lek na migrenę powinien odczekać 24 godziny przed przyjęciem leku Dezamigren.

Ponadto, poinformuj pacjenta, że długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego może wywołać ból głowy z nadużywania leków.

V. Uzupełniające porady dla pacjentów

Zaleć pacjentowi konsultację z lekarzem, jeśli zauważy on u siebie:

 • wystąpienie 4 lub kolejnego napadu migreny w ciągu ostatnich 30 dni, i/lub
 • zmianę objawów lub zwiększenie ich nasilenia bądź częstości, i/lub
 • niską skuteczność leczenia.

Zwróć uwagę, że bez konsultacji z lekarzem lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Pacjentka powinna unikać karmienia piersią przez 24 godziny po przyjęciu tego leku.

Zwróć uwagę pacjenta na ryzyka chorób sercowo naczyniowych. Jeśli u pacjenta występują przynajmniej 2 z poniższych czynników ryzyka, zaleć mu kontakt z lekarzem przed zastosowaniem leku:

 • podwyższone stężenie cholesterolu we krwi,
 • otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu,
 • występowanie w rodzinie chorób układu krążenia przed 60 rokiem życia,
 • wiek pomenopauzalny (kobiety),
 • wiek powyżej 40 lat (mężczyźni).

VI. Informacja na temat działań niepożądanych

Do najczęstszych działań niepożądanych almotryptanu należą zawroty głowy, senność, nudności, wymioty i zmęczenie.

Szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych możesz znaleźć w Charakterystyce produktu leczniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Wszelkie podejrzane działania niepożądane proszę zgłaszać do:

 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02‑222 Warszawa,
  Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
 • Podmiotu Odpowiedzialnego: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95‑200 Pabianice, tel. (42) 22‑53‑100, email: pv@aflofarm.pl lub za pomocą elektronicznego formularza działania niepożądanego, który można pobrać ze strony https://www.aflofarm.com.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Dezamigren, 12,5 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg almotryptanu w postaci almotryptanu jabłczanu (Almotriptani malas). Wskazania do stosowania: Doraźne leczenie bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury. Almotryptan może być stosowany jedynie u pacjentów z rozpoznaną migreną. Dawkowanie i sposób podawania: Almotryptan nie powinien być stosowany w profilaktyce migreny. Dawkowanie Dorośli (w wieku 18-65 lat) Zalecana dawka to jedna tabletka zawierająca 12,5 mg almotryptanu. Druga dawka może być przyjęta w razie ponownego wystąpienia objawów w ciągu 24 godzin. Tę drugą dawkę można przyjąć pod warunkiem, że od przyjęcia poprzedniej dawki upłynęły co najmniej dwie godziny. W kontrolowanych badaniach nie oceniano skuteczności drugiej dawki w leczeniu tego samego napadu, jeżeli pierwsza dawka okazała się nieskuteczna. W związku z tym, jeżeli pacjent nie zareaguje na pierwszą dawkę, nie należy przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu. Maksymalna zalecana dawka to dwie dawki (dwie tabletki) w ciągu 24 godzin. Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat) Brak danych dotyczących stosowania almotryptanu u dzieci i młodzieży, w związku z czym nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej. Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie oceniano w sposób systematyczny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania almotryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Zaburzenia czynności nerek Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować więcej niż jedną tabletkę 12,5 mg almotryptanu w ciągu 24 godzin. Zaburzenia czynności wątroby Brak jest danych dotyczących stosowania almotryptanu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podawania Almotryptan należy przyjmować z płynem jak najszybciej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy, jednakże jest skuteczny także w przypadku przyjęcia w późniejszym stadium. Tabletki mogą być przyjmowane jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D, nie należy stosować almotryptanu u pacjentów z objawami następujących chorób lub z takimi chorobami w wywiadzie:
 • choroba niedokrwienna serca (zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udokumentowane nieme niedokrwienie, dusznica Prinzmetala) lub
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze.
Stosowanie u pacjentów z przebytym zdarzeniem naczyniowo-mózgowym (CVA) lub przemijającym napadem niedokrwiennym mózgu (TIA). Choroba naczyń obwodowych. Przeciwwskazane jest podawanie jednocześnie z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy (w tym metysergidem) i innymi agonistami receptorów 5-HT1B/1D. Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego pacjent powinien wypełnić test diagnostyczny w celu dokonania oceny, czy stan zdrowia pozwala na samodzielnie stosowanie produktu leczniczego i czy jest ono właściwe. Almotryptan należy stosować tylko w przypadku jednoznacznego rozpoznania migreny. Nie należy stosować almotryptanu w leczeniu migreny podstawnej, hemiplegicznej ani oftalmoplegicznej. Podobnie jak w przypadku innych doraźnych leków przeciwmigrenowych, przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez rozpoznania migreny lub u pacjentów z rozpoznaną uprzednio migreną, u których wystąpią nietypowe objawy, należy dołożyć starań, aby wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie zaburzenia neurologiczne. Zgłaszano występowanie zdarzeń naczyniowo-mózgowych u pacjentów leczonych agonistami receptorów 5-HT1B/1D. Należy pamiętać, że osoby, u których występuje migrena, mogą mieć zwiększone ryzyko występowania pewnych incydentów naczyniowo-mózgowych (np. zdarzenie naczyniowo-mózgowe, przemijający napad niedokrwienny mózgu). W bardzo rzadkich przypadkach, podobnie jak przy stosowaniu innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D, zgłaszano występowanie skurczu naczyń wieńcowych i zawału mięśnia sercowego. W związku z tym nie należy podawać almotryptanu pacjentom, którzy mogą mieć nierozpoznane zaburzenia w obrębie naczyń wieńcowych bez uprzedniej oceny w kierunku możliwej choroby sercowo-naczyniowej. Do takich pacjentów zaliczają się kobiety po menopauzie, mężczyźni w wieku powyżej 40 lat oraz pacjenci z innymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, takimi jak niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu oraz dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby sercowo-naczyniowej. Jednakże ocena taka może nie zidentyfikować każdego pacjenta, u którego występuje choroba serca i w bardzo rzadkich przypadkach po podaniu agonisty 5-HT1 pacjentom bez zasadniczej choroby sercowo-naczyniowej mogą wystąpić ciężkie zdarzenia sercowe. Leczenie almotryptanem może być związane z występowaniem po podaniu przejściowych objawów obejmujących ból i uczucie ściskania w klatce piersiowej, które mogą być silne i obejmować także gardło. Jeżeli objawy takie zostaną uznane za wskazujące na chorobę niedokrwienną serca, nie należy podawać kolejnej dawki leku i należy przeprowadzić odpowiednie postępowanie diagnostyczne. Należy zachować ostrożność przepisując almotryptan pacjentom ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy. Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI) lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin noradrenaline reuptake inhibitor, SNRI) obserwowano zespół serotoninowy (obejmujący zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu autonomicznego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Takie reakcje mogą być ciężkie. Jeśli jednoczesne stosowanie almotryptanu i produktów leczniczych z grupy SSRI lub SNRI jest uzasadnione klinicznie, zalecana jest odpowiednia obserwacja pacjenta, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawek lub w przypadku dodania do leczenia innego leku serotoninergicznego. Zaleca się odczekanie co najmniej 6 godzin od podania almotryptanu przed podaniem ergotaminy. Almotryptan można podać najwcześniej po 24 godzinach od podania produktu zawierającego ergotaminę. W badaniu klinicznym obejmującym 12 zdrowych ochotników przyjmujących doustnie almotryptan i ergotaminę nie zaobserwowano addytywnego działania kurczącego naczynia, jednakże takie działanie addytywne jest teoretycznie możliwe. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować więcej niż jedną tabletkę 12,5 mg almotryptanu w ciągu 24 godzin. Zaleca się ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, natomiast leczenie jest przeciwwskazane pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Działania niepożądane mogą występować częściej w razie jednoczesnego stosowania tryptanów i produktów roślinnych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum). Podobnie jak w przypadku innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D, almotryptan może spowodować łagodne, przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego, które może być wyraźniejsze u pacjentów w podeszłym wieku. Ból głowy związany z nadużywaniem leków (MOH) Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego przy bólu głowy może go nasilić. W razie wystąpienia lub podejrzenia takiego stanu, należy zwrócić się o poradę lekarską i przerwać leczenie. Rozpoznanie MOH należy podejrzewać u pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciwko bólom głowy. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki almotryptanu. Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Almotryptan był oceniany u ponad 2700 pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych przez okres do jednego roku. Najczęstsze działania niepożądane występujące przy stosowaniu dawek terapeutycznych obejmowały zawroty głowy, senność, nudności, wymioty i zmęczenie. Żadne z tych działań niepożądanych nie występowało z częstością przekraczającą 1,5%. Następujące działania niepożądane oceniano w badaniach klinicznych i (lub) zgłaszano po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zostały one przedstawione według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, w kolejności malejącej częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowana jest następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja układów i narządów MedDRA Częstość Działania niepożądane
Zaburzenia układu immunologicznego Nieznana Reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy), reakcje anafilaktyczne
Zaburzenia układu nerwowego Często Zawroty głowy, senność
Niezbyt często Parestezje, ból głowy
Nieznana Napady padaczkowe
Zaburzenia oka Nieznana Zaburzenia widzenia*, niewyraźne widzenie*
Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często Dzwonienie w uszach
Zaburzenia serca Niezbyt często Kołatanie serca
Bardzo rzadko Skurcz naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego, częstoskurcz
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często Uczucie ucisku w gardle
Zaburzenia żołądka i jelit Często Nudności, wymioty
Niezbyt często Biegunka, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej
Nieznana Niedokrwienie jelit
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często Bóle mięśni, bóle kości
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Zmęczenie
Niezbyt często Ból w klatce piersiowej, astenia
* Jednakże zaburzenia widzenia mogą również wystąpić podczas samego napadu migreny.
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27483. Wydane przez: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Lek OTC.

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Informacje wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów
Czy jesteś lekarzem lub farmaceutą?